top of page

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש:
1.    כללי
1.1    אנו מודים לך שבחרת לעשות שימוש באפליקציית Teaser (להלן ביחד עם כל שירות הקשור לאפליקציה: "האפליקציה") של חברת טיזר אחזקות בע"מ ("החברה"). 
1.2    בהיכנסך לאפליקציה, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באמצעות האפליקציה, שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באפליקציה ו/או ביישומיה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"). תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבן כל אדם שיעשה שימוש באפליקציה, מכל סוג שהוא, הקיים באפליקציה ו/או שניתן להשיגו באמצעות האפליקציה ("המשתמש").
1.3    הכניסה לאפליקציה ו/או שימוש בשירותים ו/או ביישומים ו/או במידע המוצגים בה, מהווים ומבטאים את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. בעשותך כן, הנך מצהיר כי מלאו לך 18 שנים, כי קראת היטב את תנאי השימוש, הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם ללא כל הגבלה או הסתייגות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באפליקציה.
1.4    תנאי השימוש נתונים לשינוי מעת עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תנאי השימוש, החל ממועד שינוי כאמור, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באפליקציה.
1.5    כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת.
1.6    חלק מהפעולות באפליקציה עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.
1.7    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. 
2.    השימוש באפליקציה
2.1.    האפליקציה נועדה לחבר בין מתווכים וגורמים אשר מתעניינים ברכישת נכס ו/או בשכירות של נכס, לטובת מתן שירותי תיווך וביצוע מגוון פעולות במסגרת זו. בצד של המתווך, האפליקציה מאפשרת יצירת הסכמים למתן שירותי תיווך, שליחת וקבלת ההסכמים לחתימה דיגיטלית, יצירת פרופיל נכס, שמירת מסמכים ועוד.  ("שירותי האפליקציה"). 
2.2.    השימוש באפליקציה מוגבל לשטחי ישראל, והינו למטרות חוקיות, פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת, באפליקציה לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי, פרטי ו/או שחורגת משירותי האפליקציה. 
2.3.    אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה.
2.4.    אין להציג את האפליקציה, תכניה או השירותים הניתנים במסגרתה בכל דרך שהיא, גלויה או סמויה. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אין להציג את האפליקציה, תכניה או השירותים הניתנים במסגרתה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האפליקציה, תוכן האפליקציה, השירותים המסופקים במסגרת האפליקציה או מחסירים מהם דבר מה.
2.5.    אין לעשות כל שימוש באפליקציה למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האפליקציה לכל אפליקציה, אתר או פלטפורמה המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על החוק. 
2.6.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באפליקציה, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באפליקציה. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל. 
המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
2.7.    יובהר כי השימוש באפליקציה דורש חיבור לרשת אינטרנט והתאמה לשימוש בטלפונים חכמים הפועלים על ממשק iOS ואנדרויד, אך החברה אינה אחראית לאי התאמה של האפליקציה לגרסאות תוכנה שונות של הטלפונים החכמים ואינה אחראית לכל קלקול ו/או פגיעה בתוכנה ו/או במכשיר בשל השימוש באפליקציה. 
3.    רישום לאפליקציה
3.1.    החברות ו/או השימוש באפליקציה על ידי מתווכים כפופים לביצוע הליך הרשמה, במסגרתו הנך מתבקש למסור מספר פרטים. 
3.2.    חלק מהנתונים שתתבקש למסור הינם פרטי חובה אשר יסומנו בתהליך ההרשמה באופן מפורש- כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו.
3.3.    הנך אחראי באופן בלעדי לשמור בסודיות את פרטי ההתחברות שלך; בפרט, אין לשתף את החשבון או את פרטי ההתחברות ואין לאפשר לאף אחד אחר גישה לחשבונך. כמו כן, אין לעשות דבר שיסכן את אבטחת החשבון שלך. 
3.4.    במקרה שייוודע לך או ככל ותחשוד באופן סביר כי תנאי הבטיחות הופרו או נפרצו, לרבות, ללא הגבלה, ביחס לכל אובדן, גניבה או מסירה בלתי מאושרת של איזה מן פרטי ההתחברות שלך או גישה בלתי מאושרת לחשבון שלך, עליך להודיע מיד לחברה;  
3.5.    הנך אחראי על כל פעולה שמתרחשת באמצעות חשבונך, בין שהפעולות הללו התבצעו על ידך ובין שלא, לרבות, למען הסר ספק, פעולות שהתבצעו על ידי צדדים שלישיים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי ניתן לסגור את חשבונך במידה ואדם אחר משתמש בו על מנת לעסוק בכל פעילות שמפרה את תנאי השימוש או שהיא איננה נאותה או בלתי חוקית באופן אחר.
3.6.    למען הסר ספק – לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' כלשהו באמצעות פרטי ההתחברות. 
4.    המידע באפליקציה
4.1.    האפליקציה כוללת מידע שהמשתמשים בוחרים להוסיף לאפליקציה, ליצור ו/או לשתף, ובין היתר את המידע המפורט להלן -  פרטים אודות נכסים למכירה/ להשכרה, אנשי קשר של המתווך, הסכמים וכו'. 
4.2.    המשתמש באפליקציה מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האפליקציה (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי מידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. 
5.    קניין רוחני 
5.1.    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האפליקציה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סימני המסחר, אופן הצגתה ועיצובה של האפליקציה וכן כל עניין או פרט הקשורים באפליקציה, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שנתנו הרשאה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני המסחר או כל מידע אחר המופיע באפליקציה, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
5.2.    בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים ו/או מידע כלשהו לאפליקציה, יש משום אישור של המשתמש כי כלל הזכויות בתכנים כאמור מצויים בבעלותו, וככל שלא כך הדבר, כי המשתמש אוחז באישור כדין לעשות שימוש בתכנים כאמור, ובאופן כאמור, דהיינו להעלות ו/או לפרסם ו/או למסור את התכנים באפליקציה. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מפרסום ו/או העלאה ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש האחראי לאמור יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך. 
5.3.    בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירה של תכנים ו/או מידע כלשהו לאפליקציה, יש משום הסכמה של המשתמש להעניק לחברה, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בתכנים כאמור, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, הן באפליקציה והן בכל מדיה אחרת כפי שתראה היא לנכון. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה, הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה. 
5.4.    אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק לך או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באפליקציה, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא תעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם.
6.    הגבלת אחריות של החברה
6.1.    כל שירותי האפליקציה והנתונים המובאים במסגרתה מוצעים למשתמשים "AS IS" וללא אחריות (NO WARRANTY), והחברה אינה אחראית לתכנים, לנכונות המידע המוצג באפליקציה (לרבות לליקויים, שגיאות, השמות, אי דיוקים וכיוב' העלולים ליפול בו), ו/או לתקינות או חוקיות המסמכים המשותפים במסגרת האפליקציה על ידי המשתמשים השונים. 
6.2.    השימוש באפליקציה, בתכניה ובשירותיה השונים, הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים משימוש באפליקציה (לרבות מהתקשרויות כלשהן אשר נוצרו בעקבות השימוש באפליקציה) ו/או מהסתמכות על תוכן הקיים באפליקציה.
6.3.    מבלי לגרוע מהאמור, בקבלת תנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבנתוני האפליקציה עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, וכי בדיקת נכונות המידע ואיכותו, וכן תקינות וחוקיות כל מסמך אשר מפורסם ו/או מועבר על ידו ו/או מגיע לעיונו ו/או לחתימתו, הינו באחריותו הבלעדית (בין היתר, באמצעות בדיקתו מול מקורות מידע אחרים, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כדוגמת שמאיים, עורכי דין, מתווכים וכו').
6.4.    מובהר כי אין לקבל כל החלטה ו/או להתקשר בכל עסקה ו/או לבצע כל פעולה אחרת, על בסיס או תוך הסתמכות על המידע, המסמכים או השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה.
6.5.    קיומן של כתבות ו/או מודעות באפליקציה ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האפליקציה, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו. 
6.6.    כמו כן באפליקציה מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו. 
6.7.    החברה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האפליקציה או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב, לתשתיות של המשתמש, לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באפליקציה, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באפליקציה או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
6.8.    החברה מנהלת ומפעילה את האפליקציה כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האפליקציה. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.
6.9.    המשתמש באפליקציה מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת הוראות כל דין (לרבות תקנות, הנחיות, והוראות רגולטוריות) החלות על מתווכים הפועלים בישראל, לרבות חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996, ו/או תקנות כלשהן שהותקנו מכוחו. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות משתמשים באפליקציה) כתוצאה משימוש של המשתמש באפליקציה.
7.    מסמכי הזמנת שירותי תיווך
7.1.    כחלק משירותי האפליקציה, משתמשים שהנם מתווכים יכולים ליצור מסמכי תיווך שונים, ובפרט מסמכי הזמנת שירותי תיווך ומסמך בלעדיות ביחס להזמנת שירותי תיווך על ידי מוכר של נכס, ולשלוח מסמכים כאמור לחתימת לקוחותיהם לחתימה דיגיטלית באמצעות האפליקציה (להלן: "מסמכי התיווך").
7.2.    ביחס לשירות זה, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏6 לעיל, מובהר כי האפליקציה מהווה פלטפורמה ובסיס בלבד ליצירת מסמכים, עצם יצירת המסמכים באמצעותה איננו מהווה יעוץ כלשהו, משפטי או אחר, ועל המשתמשים אשר משתפים מסמכים לחתימה ו/או חותמים על מסמכים כלשהם, לבצע בדיקה עצמאית (לרבות באמצעות מומחים ככל שנדרש) בנוגע לתוכן המסמך, לחוקיותו ולתוקפו, וככל שהם רואים לנכון לבצע תיקון כלשהו, עליהם לפנות למתווך לצורך ביצוע תיקונים כאמור. בפרט, פרטי הנכס אשר יכללו במסמך הזמנת התיווך, יהיו בהתאם לנתונים שהמשתמש (המתווך) בוחר להזין ובהתאם לבחירתו מתי נתונים אלה יחשפו בפני הלקוח. 
7.3.    מודגש כי החברה איננה מתווך, היא איננה מעניקה שירותי תיווך או שירותי ייעוץ כלשהם בכל הקשור לתיווך.
7.4.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם רישומך לאפליקציה, הינך מצהיר ומאשר כי: (1) החברה ו/או מי מטעמה אינה צד להסכמים שיחתמו בין משתמשים כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או איננה צד ליחסים חוזיים כלשהם בין משתמשים באפליקציה ו/או כל צד שלישי ; (2) החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית על מסמכי התיווך או כל מסמך אחר שיועבר בין הצדדים, טיבם חוקיותם או תוקפם המשפטי; (3) כאמור לעיל ידוע לך שהנך נדרש לבצע בדיקה עצמאית טרם התקשרותך בעסקה כלשהי ו/או חתימה על מסמך כלשהו; (4) החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה לה אחריות כלשהי, לרבות ביצוע ו/או אי ביצוע של שירותי תיווך או שירותים אחרים שיוסכמו בין משתמשים באפליקציה ו/או כל צד שלישי, ובפרט ביחס לטיבם, איכותם וחוקיותם.
8.    שינויים באפליקציה
8.1.    החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי להתאים, לעדכן, לשפר או לשנות את מבנה האפליקציה, המראה שלה, היקפה וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתה (לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה), וכן כל היבט אחר הכרוך באפליקציה, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
8.2.    מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי האפליקציה, כולם או מקצתם, ו/או לחסום את הגישה לאפליקציה, כולה או חלקה. חסימה ו/או הפסקת מתן שירותים כאמור, עשויים להתלוות במחיקת מלוא המידע האצור באפליקציה, ועל כן המשתמשים מתבקשים לגבות את המידע הרלוונטי אליהם . מבלי לגרוע מהאמור, ולמעט במקרה של הפסקה ו/או חסימה של השימוש של המשתמש באפליקציה בשל הפרה של איזה מתנאי השימוש, ככל שהדבר יידרש החברה תנקוט בפעולות סבירות על מנת לסייע למשתמשים לשחזר מידע ככל שזה שמור במאגריה. 
9.    שונות
9.1.    תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באפליקציה, והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה (ככל שקיים). במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות מדיניות הפרטיות באפליקציה, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות. 
9.2.    על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, המידע המצוי באפליקציה, הגישה אליה והשימוש בה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לאפליקציה ו/או לתנאי השימוש או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת.
9.3.    אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתנאי שימוש אלה.
10.    יצירת קשר
במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאים או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עמנו קשר באמצעות פנייה במייל  admin@teaser.ltd ו/או בוואטסאפ: 050-5505049 


מדיניות פרטיות:
חברת טיזר בע"מ ("טיזר", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות משתמשי האפליקציה והאתר, כפי שיוגדרו להלן ("משתמש/ים" או "אתה"). מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות האפליקציה ובאמצעות האתר. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. 

אנא שים לב שהיקף מדיניות פרטיות זו מוגבל רק למידע שנאסף על-ידינו באמצעות השימוש שאתה עושה באפליקציה ובאתר, כפי שיוגדרו להלן, בין שהשימוש כאמור הוא באמצעות כל מחשב בו נעשה שימוש כדי לקבל גישה לשירותים, כפי שיוגדרו להלן, לרבות ללא הגבלה, מחשב נייח, מחשב נייד, טלפון נייד או כל מכשיר אלקטרוני אחר ("מכשיר"). באמצעות שימוש באפליקציה ובאתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.

טיזר מספקת אפליקציה שנועדה לחבר בין מתווכים וגורמים אשר מתעניינים ברכישת נכס ו/או בשכירות של נכס ("לקוח") לטובת מתן שירותי תיווך מגוונים ("האפליקציה"). שירותי האפליקציה כוללים, בין היתר, אפשרות לשליחת הסכמי תיווך לחתימה דיגיטלית, שמירת מסמכים ועוד. שליחת הסכמי תיווך לחתימה דיגיטלית על ידי הלקוח מתבצעת באמצעות אינטרנט ("האתר" ו"השירותים" בהתאמה).  

בעת השימוש באפליקציה ובאתר, אנו עשויים לאסוף ממך שני סוגי מידע עליך בקשר לשירותים:  
"מידע אישי" – משמעו מידע עליך שניתן להשתמש בו על מנת ליצור עמך קשר או לזהות אותך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כגון שמך, כתובתך, דואר האלקטרוני שלך, מספר הטלפון שלך, כתובת ה-IP שלך וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בהסכמתך, לטובת קבלת מידע ושירותים שמוצגים באפליקציה ובאתר. 
"מידע לא אישי" – משמעו מידע שכשלעצמו, לא מאפשר לעשות שימוש לשם זיהוי או יצירת קשר איתך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, סוג וגרסת הדפדפן שלך, סוג וגרסת מערכת ההפעלה שלך ועוד. אנו רשאים לאסוף מידע לא אישי באמצעות כל אחת מהשיטות לעיל וכן באופן אוטומטי או באופן אחר באמצעות השימוש שתעשה בשירותים, וכן להשתמש בו לכל מטרה.  
אינך מחויב לפי חוק למסור לנו את פרטי המידע האישי המתוארים להלן, אך מידע זה נדרש לצורך השימוש בשירותים באופן המיטבי. במידה ותסרב למסור חלק מהמידע האישי שלך, ייתכן ולא תוכל לעשות שימוש בשירותים או שתוכל לעשות שימוש חלקי בלבד.

1.    כיצד ולאיזה מטרות אנו אוספים את המידע שלך? 
אנו אוספים מידע אישי ומידע לא אישי ממך, בין היתר, למטרות הבאות:
•    פרופיל מתווכים: מתן השירותים כרוך ביצירת פרופיל מתווך, במסגרתו נאסוף, בין היתר, את המידע הבא: מספר טלפון, שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר רישיון תיווך, פרטי החברה של המתווך (לוגו, שם החברה, מספר החברה, כתובת דואר האלקטרוני של המתווך או של חברת המתווך) או כל מידע אחר שהמתווך בוחר להזין ונדרש לכך במסגרת התקשרותו עם הלקוח. במסגרת מידע זה, ככל שתוסיף לפרופיל שלך מידע באשר ללקוחותייך (בין היתר, שם, מספר טלפון, כתובת מייל וכדומה), הינך מאשר כי קיבלת את הסכמתם לשימוש במידע כאמור לשם קבלת השירותים. בנוסף, במידה ותרצה להוסיף תמונת פרופיל או פרטי איש קשר אשר שמור במכשירך, בכפוף להסכמתך אנו נבקש גישה לגלריית התמונות שבמכשירך ולאנשי הקשר שלך במכשירך. במידה ותהיה מעוניין בכך, אנו נאסוף תמונה שלך מתוך גלריית התמונות ואת פרטי איש הקשר הרלוונטי מתוך אנשי הקשר במכשירך כדי לשייכם לפרופיל שלך. כמו כן, ככל שהינך עובד במשרד תיווך וככל שלמשרדך יהיה פרופיל נפרד באפליקציה, מידע זה עשוי להיות משותף עם כלל המשתמשים באפליקציה מטעם משרדך. 
•    כניסה לאפליקציה: בעת כניסתך הראשונה לאפליקציה, אנחנו נאסוף את מספר הטלפון שלך בכדי לאמת את מספר הטלפון שלך. 
•    צור קשר: במידה ואתה מעוניין ליצור עמנו קשר, באפשרותך לעשות זאת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת admin@teaser.ltd או באמצעות חשבון הוואטסאפ שלך למספר 050-5505049. לשם כך, נאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הטלפון שלך (בהתאמה) ואת תוכן הפניה שלך.
2.    כיצד אנו משתמשים בפרטים שלך?
אנו משתמשים בפרטים שנאספו ממך באופן הבא:

א)    ניהול המערכת ואספקת השירותים: אנו עשויים להשתמש במידע אישי ובמידע לא אישי על מנת לספק לך את השירותים ועל מנת לנהל, לתמוך, לפתור בעיות טכניות, להגן לשפר את השירותים, לוודא תפעול נאות של השירות שלנו וכן למטרת יצירת קשר איתך.
ב)    שליחת הודעות: אנו עשויים להשתמש במידע האישי על מנת לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים וכן בכפוף להסכמתך, לצורך מתן הוראות או עזרה הקשורות לשירותים ו/או לשימוש שלך בה. כמו כן, בכפוף להסכמתך, אנו נשתמש במידע האישי שלך לצורך משלוח הודעות ועדכונים לגבי פעילות טיזר, הן באמצעות האפליקציה והן באמצעים אחרים. כל אימת שתעשה שימוש בשירותים, אנו רשאים להשתמש במידע האישי שלך על מנת להשלים כל פעולה רלוונטית וליצור איתך קשר בנוגע לשירותים וטיזר. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל הודעות כאמור בעתיד, הנך רשאי לעשות זאת בכל עת באמצעות האפליקציה ובנוסף בהתאם להוראות המפורטות ביחס להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל הודעה. 
ג)    צירוף מידע אנונימי: ככל המותר על פי הדין החל, אנו רשאים לצרף את סוגי הנתונים השונים שאנו אוספים ממך עם סוגי נתונים אחרים שאנו אוספים ממך, מהלקוחות והשותפים העסקיים האחרים שלנו. איסוף זה יתבצע באופן אנונימי ומצטבר ובצורה שלא מזהה אותך באופן אישי לרבות באמצעות העברת מידע שעבר גיבוב (“hashing”). מידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר זה, ישמש רק על מנת לשפר את המוצרים והשירותים שלנו. אם מידע לא אישי נאסף לצורך פעילות שדורשת גם מידע אישי, אנו רשאים לצרף את המידע הלא אישי שלך עם המידע האישי שלך בניסיון לספק לך חווית משתמש טובה יותר, לשפר את ערך ואיכות השירותים ולנתח כיצד נעשה שימוש באפליקציה ובאתר. 
3.    מסירת המידע האישי שלך 
אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונידרש למסור מידע אישי אם נידרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו.

בכל הנוגע לשירותים, אנו נעביר את המידע האישי שלך למשתמשים ככל שהדבר רלוונטי למתן השירותים. כך למשל, בין היתר, מידע על לקוחות עשוי להיות משותף בין מתווכים המשויכים לאותו משרד תיווך, וכדומה.  מלבד לאמור במדיניות פרטיות זו, המידע האישי שתספק לא יימסר, יושכר, יושאל, יוחכר, יימכר או יופץ לצדדים שלישיים ואנו לא נשתף את המידע האישי אודותיך עם צדדים שלישיים למטרות שיווק ללא רשותך, אלא כפי שמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו. אנא שים לב שבמקרה של מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל, אנו נהיה רשאים להעביר או לשתף באופן אחר חלק או את כל הנכסים שלנו, לרבות המידע האישי שלך. 

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים המסייעים לנו בתפעול האפליקציה והאתר, בניהול העסק שלנו, באספקת השירותים, בחברות פרסום או בניתוח האופן בו נעשה שימוש באפליקציה ובאתר (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אפליקציות ואתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך. 

4.    שמירת המידע שלך 
טיזר מאחסנת מידע שנאסף בקשר לשירותים בעזרת שרתים המספקים רמת אבטחת מידע גבוהה למידע שלך. כמו כן, אנו נוקטים בצעדי הגנה על מנת להגן על המידע האישי שלך. על מנת להפחית את הסיכון של גישה או העברה בלתי מאושרת, ולטובת ניהול נתונים באופן מדויק ווידוא שימוש הולם במידע אישי, אנו נוקטים באמצעים פיזיים, אלקטרוניים ומנהליים מתאימים על מנת לשמור ולהגן על המידע אותו אנו מעבדים. במקרה של העברה רשלנית, ננקוט בצעדים סבירים מבחינה מסחרית על מנת להגביל ולתקן את ההעברה. עם זאת, אין אנו יכולים לערוב לכך שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא יצליחו לעולם לעקוף הליכים אלה או לעשות שימוש במידע כלכלי או במידע אישי למטרות בלתי הולמות. 

5.    זכות לעיין במידע 
במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת דוא"ל: admin@teaser.ltd. 
6.    שמירת המידע שלך ותיקונו
אנו נשמור את המידע האישי שלך כל עוד חשבונך פעיל, לפי הצורך על מנת לספק לך את שירותינו, או כנדרש על מנת למלא אחר התחייבויותינו החוקיות, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו. ככל שאתה סבור שיש צורך לתקן את המידע ששמור ביחס אליך במערכת שלנו, אנא צור עמנו קשר בכתובת דוא״ל: admin@teaser.ltd, ואנו ננסה למלא את בקשתך. 

7.    פרטיות של קטינים
טיזר מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה של הורה או אפוטרופוס לשימוש בשירותים. 

8.    שינויים במדיניות הפרטיות
אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת. הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות, אשר תפורסם באפליקציה ובאתר, היא הגרסה הקובעת לעניין השימוש שנעשה במידע האישי ובמידע הלא אישי שלך. במקרה שאנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נחליט שעדכונים של מדיניות הפרטיות מהווים שינוי מהותי, אנו נודיע לך על השינויים כאמור בהודעה שתפורסם באמצעות האפליקציה או שתופיע באתר. על אף האמור לעיל, אין אנו מחויבים להודיע למשתמש על שינויים במדיניות זו שאינם מהותיים ולכן על המשתמשים לבקר מעת לעת בעמוד זה על מנת לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית שלה הם כפופים. 

9.    יצירת קשר
אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עמנו קשר בכתובת דוא״ל: admin@teaser.ltd

עדכון אחרון: 4 בספטמבר, 2022.

bottom of page