top of page

תנאי שימוש ומדינות פרטיות

 

תנאי שימוש - כללי

אנו מודים לך שבחרת לעשות שימוש בשירותיה של Teaser, מבית חברת טיזר אחזקות בע"מ (להלן: "החברה"). השירותים השונים ניתנים בפלטפורמות ייעודיות, באמצעות בין היתר, האפליקציה, אתר האינטרנט וכתובות URL אחרות (להלן: ״האפליקציה״ או ״הפלטפורמות״). הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באפליקציה ובשירותיה השונים בטרם ביצוע פעולה כלשהי. תנאי השימוש מגדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הבוחר להשתמש בשירותים השונים המוצעים באפליקציה, או על ידי גורמים אחרים המציעים שירותים דרכה, באופן ישיר או עקיף (להלן: ״תנאי השימוש״). אדם הבוחר לעשות שימוש כאמור, נדרש ליתן הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתקנון ולמדיניות הפרטיות, מרגע הכניסה לאפליקציה, לצרכי הורדה או רישום, או לצורך שימוש ראשוני כלשהו או שימוש מלא או חלקי בשירותים השונים המוצעים בה (להלן: ״המשתמש״). בהיעדר הסכמה כאמור לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לא יינתנו השירותים המוצעים באפליקציה או בפלטפורמות השונות, והנך מתבקש/ת שלא לעשות בהן שימוש כלל. הסכמה לתנאי השימוש מהווה הצהרה מטעם המשתמש כי קרא את תנאי השימוש, הבין אותם, והסכים לפעול על פיהם ללא הסתייגות או הגבלה אחרת. וכמו כן, הסכמה כאמור תהווה הצהרה כי למשתמש מלאו 18 שנים. תנאי השימוש נתונים לשינוי מעת עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מוקדמת. היה ויוחלט על שינוי הוראות תנאי השימוש, החל ממועד שינוי כאמור, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באפליקציה. חלק מהפעולות באפליקציה עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות או לכל מטרה אחרת. נאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

 

השימוש באפליקציה

השימוש באפליקציה נועד לטובת פעילות של המשתמשים בנושאים הקשורים בעסקאות בנכסי מקרקעין, ברכישת נכס או במכירתו, או לטובת שכירות בנכסי מקרקעין. הכל, בשטחה של ישראל ולפי המחויב על פי הדין. במסגרת זו, הפתרונות המשלימים בנדל״ן הניתנים באפליקציה נועדו לחבר בין הגורמים השונים הקשורים בעסקה, כגון מתווכים, רוכשים וקונים, שוכרים ומשכירים, וכן גורמים נוספים אחרים התורמים לטובת יעילות התהליך ולמימוש אותן עסקאות והסכמים במקרקעין. כמו כן, האפליקציה מאפשרת יצירת הסכמים למתן שירותי תיווך, שליחה וקבלה שלהם לטובת חתימה דיגיטלית, יצירת פרופיל נכס, שמירת המסמכים וכיוצא באלה (להלן: ״שירותי האפליקציה״ או ״פתרונות משלימים בנדל״ן״). חל איסור לעשות שימוש באפליקציה בניגוד לתקנון ולתנאי השימוש או בניגוד לדין, ויש להשתמש בה למטרות פרטיות ואישיות בלבד על פי השירותים המוצעים בה, הן על ידי המשתמשים והן על ידי הגורמים האחרים הקשורים בשירותים השונים בה, ובין היתר, אין להשתמש בה כמפורט בסעיף זה להלן:אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האפליקציה, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאפליקציה. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאפליקציה;אין להפעיל אמצעי מגנטי או ממוחשב מכל סוג שהוא, או כל אמצעי אחר, לביצוע חיפוש, סריקה, העתקה או שליפה של נתונים או מידע מהאפליקציה;אין להציג את האפליקציה, תכניה או השירותים הניתנים במסגרתה בכל דרך שהיא, גלויה או סמויה. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי אין להציג את האפליקציה, תכניה או השירותים הניתנים במסגרתה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האפליקציה, תוכן האפליקציה, השירותים המסופקים במסגרת האפליקציה או מחסירים מהם דבר מה;אין לעשות שימוש כלשהו באפליקציה העלול לעלות עד כדי פגיעה במוניטין החברה, או העלול להוות פגיעה בסוד מסחרי שלה, אין לעשות כל שימוש באפליקציה למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האפליקציה לכל אפליקציה, אתר או פלטפורמה המכילים תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על החוק.החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מידי את שימוש המשתמש באפליקציה, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באפליקציה. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה החברה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.  המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). יובהר כי השימוש באפליקציה דורש חיבור לרשת אינטרנט והתאמה לשימוש בטלפונים חכמים הפועלים על ממשק iOS ואנדרואיד, אך החברה אינה אחראית לאי התאמה של האפליקציה לגרסאות תוכנה שונות של הטלפונים החכמים ואינה אחראית לכל קלקול ו/או פגיעה בתוכנה ו/או במכשיר בשל השימוש באפליקציה.

 

רישום לאפליקציה                  

השימוש באפליקציה על ידי המשתמשים השונים יהיה מותנה ברישום, אשר במסגרתו המשתמש יידרש למסור פרטים על אודותיו. חלק מן הפרטים הנדרשים לרישום הכרחיים לצורך השימוש באפליקציה, וללא מסירתם והסכמה לתנאי השימוש לא יתאפשר הרישום כאמור.  שמירה על סודיות הנתונים של פרטי הרישום לצורך ההתחברות והשימוש באפליקציה, היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. ואין למסור או להעביר בכל דרך את פרטי ההתחברות והרישום לאפליקציה, או לאפשר גישה אליה מגורם אחר שאינו המשתמש הרשום.

המשתמש אחראי לכל פעולת הנובעת מהשימוש והמתבצעת בחשבונו באפליקציה, בין אם באופן ישיר על ידו או על ידי גורם אחר, והחברה איננה אחראית לשימוש ללא הרשאה הנעשה באמצעות פרטי התחברות לאפליקציה. במקרה בו עולה חשד מצד המשתמש לזליגת פרטי ההתחברות או המידע על אודותיו, מכל סיבה שהיא, עליו לדווח על כך לחברה באופן מיידי.

 

המידע באפליקציה                 

האפליקציה כוללת מידע שהמשתמשים בוחרים להוסיף לאפליקציה, ליצור ו/או לשתף, ובין היתר סוגי מידע כגון פרטים אודותם, פרטים אודות נכסים למכירה/ להשכרה, אנשי קשר של המתווך, הסכמים וכו'. המשתמש באפליקציה מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האפליקציה (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי מידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו.

 

קניין רוחני                  

זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר עם האפליקציה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, סימני המסחר, אופן הצגתה ועיצובה של האפליקציה וכן כל עניין או פרט הקשורים באפליקציה, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שנתנו הרשאה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים, התמונות, סימני המסחר או כל מידע אחר המופיע באפליקציה, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב. בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים ו/או מידע כלשהו לאפליקציה, יש משום אישור של המשתמש כי כלל הזכויות בתכנים כאמור מצויים בבעלותו, וככל שלא כך הדבר, כי המשתמש אוחז באישור כדין לעשות שימוש בתכנים כאמור, ובאופן כאמור, דהיינו להעלות ו/או לפרסם ו/או למסור את התכנים באפליקציה. מובהר כי החברה לא תישא בכל אחריות כתוצאה מפרסום ו/או העלאה ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש האחראי לאמור יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך. בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירה של תכנים ו/או מידע כלשהו לאפליקציה, יש משום הסכמה של המשתמש להעניק לחברה, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בתכנים כאמור, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, הן באפליקציה והן בכל מדיה אחרת כפי שתראה היא לנכון. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה, הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה. אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק לך או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באפליקציה, במידע או בתכנים הכלולים בו, ולא תעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות החברה בהם.

 

הגבלת אחריות של החברה

כל שירותי האפליקציה והנתונים המובאים במסגרתה מוצעים למשתמשים "AS IS" וללא אחריות (NO WARRANTY), והחברה אינה אחראית לתכנים, לנכונות המידע המוצג באפליקציה (לרבות לליקויים, שגיאות, השמות, אי דיוקים וכיוב' העלולים ליפול בו), ו/או לתקינות או חוקיות המסמכים המשותפים במסגרת האפליקציה על ידי המשתמשים השונים. שימוש באפליקציה, בתכניה ובשירותיה השונים, הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים משימוש באפליקציה (לרבות מהתקשרויות כלשהן אשר נוצרו בעקבות השימוש באפליקציה) ו/או מהסתמכות על תוכן הקיים באפליקציה. מבלי לגרוע מהאמור, בקבלת תנאי שימוש אלה, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבנתוני האפליקציה עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, וכי בדיקת נכונות המידע ואיכותו, וכן תקינות וחוקיות כל מסמך אשר מפורסם ו/או מועבר על ידו ו/או מגיע לעיונו ו/או לחתימתו, הינו באחריותו הבלעדית (בין היתר, באמצעות בדיקתו מול מקורות מידע אחרים, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים כדוגמת שמאיים, עורכי דין, מתווכים וכו'). מובהר כי אין לקבל כל החלטה ו/או להתקשר בכל עסקה ו/או לבצע כל פעולה אחרת, על בסיס או תוך הסתמכות על המידע, המסמכים או השירותים הניתנים במסגרת האפליקציה. קיומן של כתבות ו/או מודעות באפליקציה ו/או מתן אמצעי יצירת קשר לכל גורם, לרבות חברות חיצוניות, מוכרי דירות, מתווכים, יועצים ובעלי מקצוע אינם מהווים כל המלצה מצד האפליקציה, מתן חסות או עידודו של המשתמש לכל התקשרות עסקית או אחרת. החברה איננה נושאת בכל אחריות לפרסומים אלו ובפרט לחוקיותם, עדכניותם או נכונותם, וכן הינך מסיר מהחברה כל טענה, לגבי כל נזק הנגרם לך, או לצד שלישי, כתוצאה מהתקשרות, מכל סוג, עם צדדים שלישיים אלו. כמו כן באפליקציה מופיעים קישורים לאתרים חיצוניים, אשר אינם קשורים לחברה, והיא איננה אחראית למידע המופיע באתרים אלו. החברה לא תישא באחריות כלשהי, ישירה או עקיפה, להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האפליקציה או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב, לתשתיות של המשתמש, לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באפליקציה, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באפליקציה או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה. החברה מנהלת ומפעילה את האפליקציה כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האפליקציה. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה. המשתמש באפליקציה מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת הוראות כל דין (לרבות תקנות, הנחיות, והוראות רגולטוריות) החלות על מתווכים הפועלים בישראל, לרבות חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996, ו/או תקנות כלשהן שהותקנו מכוחו. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו (לרבות משתמשים באפליקציה) כתוצאה משימוש של המשתמש באפליקציה.

 

מסמכי הזמנת שירותי תיווך

כחלק משירותי האפליקציה, משתמשים שהנם מתווכים יכולים ליצור מסמכי תיווך שונים, ובפרט מסמכי הזמנת שירותי תיווך ומסמך בלעדיות ביחס להזמנת שירותי תיווך על ידי מוכר של נכס, ולשלוח מסמכים כאמור לחתימת לקוחותיהם לחתימה דיגיטלית באמצעות האפליקציה (להלן: "מסמכי התיווך"). ביחס לשירות זה, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏6 לעיל, מובהר כי האפליקציה מהווה פלטפורמה ובסיס בלבד ליצירת מסמכים, עצם יצירת המסמכים באמצעותה איננו מהווה יעוץ כלשהו, משפטי או אחר, ועל המשתמשים אשר משתפים מסמכים לחתימה ו/או חותמים על מסמכים כלשהם, לבצע בדיקה עצמאית (לרבות באמצעות מומחים ככל שנדרש) בנוגע לתוכן המסמך, לחוקיותו ולתוקפו, וככל שהם רואים לנכון לבצע תיקון כלשהו, עליהם לפנות למתווך לצורך ביצוע תיקונים כאמור. בפרט, פרטי הנכס אשר יכללו במסמך הזמנת התיווך, יהיו בהתאם לנתונים שהמשתמש (המתווך) בוחר להזין ובהתאם לבחירתו מתי נתונים אלה יחשפו בפני הלקוח. מודגש כי החברה איננה מתווך, היא איננה מעניקה שירותי תיווך או שירותי ייעוץ כלשהם בכל הקשור לתיווך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם רישומך לאפליקציה, הינך מצהיר ומאשר כי: (1) החברה ו/או מי מטעמה אינה צד להסכמים שיחתמו בין משתמשים כתוצאה מהשימוש באפליקציה ו/או איננה צד ליחסים חוזיים כלשהם בין משתמשים באפליקציה ו/או כל צד שלישי ; (2) החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית על מסמכי התיווך או כל מסמך אחר שיועבר בין הצדדים, טיבם חוקיותם או תוקפם המשפטי; (3) כאמור לעיל ידוע לך שהנך נדרש לבצע בדיקה עצמאית טרם התקשרותך בעסקה כלשהי ו/או חתימה על מסמך כלשהו; (4) החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה לה אחריות כלשהי, לרבות ביצוע ו/או אי ביצוע של שירותי תיווך או שירותים אחרים שיוסכמו בין משתמשים באפליקציה ו/או כל צד שלישי, ובפרט ביחס לטיבם, איכותם וחוקיותם.

 

שינויים באפליקציה

החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי להתאים, לעדכן, לשפר או לשנות את מבנה האפליקציה, המראה שלה, היקפה וזמינותם של השירותים או התכנים הניתנים במסגרתה (לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה), וכן כל היבט אחר הכרוך באפליקציה, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר אי נוחות זמנית. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן שירותי האפליקציה, כולם או מקצתם, ו/או לחסום את הגישה לאפליקציה, כולה או חלקה. חסימה ו/או הפסקת מתן שירותים כאמור, עשויים להתלוות במחיקת מלוא המידע האצור באפליקציה, ועל כן המשתמשים מתבקשים לגבות את המידע הרלוונטי אליהם . מבלי לגרוע מהאמור, ולמעט במקרה של הפסקה ו/או חסימה של השימוש של המשתמש באפליקציה בשל הפרה של איזה מתנאי השימוש, ככל שהדבר יידרש החברה תנקוט בפעולות סבירות על מנת לסייע למשתמשים לשחזר מידע ככל שזה שמור במאגריה.

 

שונות

תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באפליקציה, והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה (ככל שקיים). במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הוראות מדיניות הפרטיות באפליקציה, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות. על תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, המידע המצוי באפליקציה, הגישה אליה והשימוש בה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לאפליקציה ו/או לתנאי השימוש או הנובעים מהם מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת כל סמכות שיפוט אחרת. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי השימוש אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתנאי שימוש אלה.  

 

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאים או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עמנו קשר באמצעות פנייה במייל  admin@teaser.ltd ו/או בוואטסאפ: 050-5505049         

 

 

מדיניות פרטיות - כללי

חברת טיזר בע"מ ("טיזר", "אנחנו" או "אנו") מחויבים להגן על פרטיות משתמשי האפליקציה והאתר מדיניות פרטיות זו  נוצרה כדי ליידע אותך לגבי הדרך שבה אנו מנהלים, אוספים, מאחסנים ועושים שימוש במידע שאתה מספק לנו באמצעות האפליקציה ובאמצעות האתר. בנוסף, מדיניות הפרטיות שלהלן מתארת את האמצעים בהם אנו נוקטים על מנת להגן על בטיחותו של המידע הנאסף על ידנו וכיצד ניתן ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו. (להלן: ״מדיניות הפרטיות״). מדיניות הפרטיות חלה על מידע  אודות המשתמשים הנאסף על ידי החברה בעת השימושים בשירותיה על ידי המשתמשים ובפלטפורמות השונות הקשורות בה, ועל המידע הנמסר על ידי המשתמשים באופן ישיר לצרכי השימוש והשירותים השונים המוצעים בה. המידע, כפי שמוגדר להלן, הכולל נתונים על אודות המשתמש כגון נתוני התקשות עמו, נתונים מזהים ונתונים אחרים הקשורים במתן שירות ספציפי (להלן: ״המידע״) נדרש לצורכי השימוש באפליקציה והוא חיוני והכרחי לטובת מתן השירותים המוצעים בה על ידי כלל הגורמים המעורבים בהם. זהו מידע שהמשתמש מוסר בהסכמה וביודעין, לצורך השירותים הניתנים על ידי החברה כאמור. המשתמש אינו מחויב למסור את כל פרטי המידע או הנתונים הנדרשים באפליקציה, אולם בסירובו לעשות כן ייתכן ולא יוכל לעשות שימוש בה או בשירותים המוצעים בה כאמור, או שיוכל לעשות בה שימוש חלקי בלבד.  המשתמשים יבצעו פעולות שונות בפלטפורמות רלוונטיות לצורך מתן השירותים המוצעים על ידי החברה, כגון אפליקציית Teaser, אתר האינטרנט, דפי נחיתה או URL המשמשים למילוי טפסים או שדות לצרכים אחרים. וכל פלטפורמה אחרת אליה המשתמשים מועברים באופן ייעודי, לטובת הפעולות הנדרשות לשימוש בשירותים השונים. ברה רשאית לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, כאשר נמצא צורך בכך. המדיניות המעודכנת, וכל שינוי שנעשה בה יחולו על המשתמשים אשר מתבקשים להתעדכן בשינויים האמורים מעת לעת באופן עצמאי.  

 

איסוף המידע

המידע אשר ייאסף על ידי החברה יסופק על ידי המשתמשים בשלבים השונים הקשורים במתן השירותים אותם מציעה האפליקציה. המידע נחוץ, בין היתר לצורך פתיחת חשבון בשלב הרישום, לחתימה על הסכם בין מתווכים לבין רוכשים או קונים, או בין שוכרים לבין משכירים וכיוצא באלה. איסוף המידע יכלול, בין השאר, נתונים כגון פרטים מזהים: שם מלא, מספר זהות או דרכון, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות כגון, בין היתר כתובת דוא״ל ומספר טלפון. בעת הרישום לשירותי האפליקציה ועל מנת לקבל את השירותים המוצעים בה, המשתמשים מסכימים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כמו גם לדיוור ישיר מהחברה. זאת, באמצעות פעולה אקטיבית של סימון ״אני מסכים״, או בחתימה על הסכם הנובע ממתן השירותים המוצעים כאמור. והדבר יהווה הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, ויענה על דרישות הדין לפי חוק או תקנות אחרות הרלוונטיות לעניין זה. ככל ויינתנו שירותים נוספים אחרים, על ידי גורמים שונים שאינם Teaser ושאיתם בחר המשתמש לעמוד בקשר לטובת שירות מוצע כזה או אחר, אין החברה אחראית לתנאים או למדיניו מצד אותם הגורמים, ואלה יחולו בהתאמה באופן ישיר מולם בלבד. למען הסר ספק, מדיניות זו תחול רק במקום בו עושה המשתמש שימוש בשירותים הניתנים על ידי האפליקציה. במצב בו משתמש יוסיף לפרופיל שלו מידע באופן עצמאי, באשר ללקוחותיו או לצדדים שלישיים הקשורים בו, הוא מאשר כי קיבל את הסכמתם לעשות שימוש במידע כאמור. 

 

מטרות, עיבוד ואופן השימוש במידע

מטרת מסירת המידע על ידי המשתמש היא לצרכי תיווך עסקאות במקרקעין ומימושן באמצעות הגורמים השונים הקשורים בהן.

מסירת המידע באופן יזום על ידי משתמש, יכול ותיעשה לטובת יצירת פרופיל מסוג משתמש מסוים, כגון גורם מקצועי כזה או אחר, מתווך, רוכש או קונה, שוכר או משכיר. זאת על מנת לייעל את רמת השירות והקישור בין הצדדים המעוניינים בעסקה הנרקמת. שלבי מסירת המידע משתנים ודורשים מסירת נתונים מסוגים שונים ככל והעסקה מתקדמת. תחילה באמצעות פתיחת חשבון משתמש עם נתוני מידע בסיס, לאחר מכן ככל ויש צורך במתן נתוני זיהוי אחרים לטובת הסכם תיווך וכיוצא באלה. השימוש במידע על אודות המשתמשים, ייעשה לטובת השירות הניתן להם באפליקציה, על מנת לנהל את חווית המשתמש, לייעול ולתמיכה, לפתרון בעיות טכניות ולצרכי יצירת קשר ושיפור השירותים לכלל המשתמשים באפליקציה.החברה תשתמש במידע שנאסף ונמסר על ידך, באופן כללי, לצרכים הבאים: ניהול מערכות האפליקציה: אחסון המידע ושמירתו בבסיס נתונים לצורך שליפה, לצרכי השירות ולצרכי חווית המשתמש באפליקציה. וכמו כן, לצרכים טכניים הכרוכים בהפעלתה ובהצגת הנתונים לגורמים השונים המשתמשים בה; שליחת מסרונים ועדכונים: לצרכי מתן הוראות או סיוע, הקשורים לשירותים או לשימוש באפליקציה, החברה תשלח עדכון או הודעה הרלוונטיים לעניין. וכמו כן, בנושאים הקשורים בפעילות האפליקציה, והשימוש הנעשה בשירותיה על ידי המשתמש יאפשר לחברה ליצור קשר עמו ולהשלים פעולות רלוונטיות בנוגע לאותם השירותים; טיוב והצלבת מידע: בכפוף לדין, החברה רשאית לבצע טיוב והצלבה של המידע והנתונים הנמסרים על ידי המשתמש או מגורמים אחרים, באופן אנונימי או לטובת אימות המידע והנתונים, ולטובת שיפור השירותים וניתוח השימושים הנעשים באפליקציה;

 

מסירת המידע

החברה תהיה רשאית למסור מידע ככל ויידרש על פי דין לגורם הרלוונטי, ועל מנת לעמוד בתקנים או בציות לרגולציות השונות, לרבות צווים מבית המשפט או על מנת להגן על זכויותיה של החברה או של צד שלילי, או בכדי למנוע פעילות עוינת או זליגה של המידע על אודות המשתמשים באפליקציה. ככל שיש רלוונטיות לכך ולצורך הפעילות והשירותים, החברה תמסור מידע של משתמש לידי משתמש אחר באפליקציה. בין היתר, לצורך הגורם המייעל את הפעילות בה, כגון גורם תיווך או גורם אחר הקשור בפעולות הכרוכות בעסקת המקרקעין. החברה עשויה לשתף מידע עם צדדים שלישיים המסייעים לה בתפעולה של האפליקציה והאתר, בניהול עסקה ובאספקת שירותיה, בפרסום ושיווק או בניתוח האופן בו נעשה השימוש וניתנים השירותים השונים באפליקציה. וצדדים אלו רשאים יהיו לעשות במידע שימוש, כולל יצירת קשר עם המשתמשים, לביצוע השירות הספציפי אותו הם מספקים לחברה, ויידרשו לעמוד בתנאי אבטחת מידע נאותים על מנת לשמור את המידע בסודיות. החברה רשאית להעביר את המידע לספקים חיצוניים הקשורים בשימושי מחקר וסטטיסטיקה, ולשירות של צד שלישי. וכמו כן, לשותפיה העסקיים של החברה הנותנים שירותים מקיפים או נלווים לעסקאות במקרקעין, לקבלני משנה כגון מוקדי שירות או ספקי תקשורת ומערכות מידע. בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר את המידע לכל גורם או צד שלישי, לצרכי ארגון מחדש או מיזוג, כמו גם שותפות או מכירת החברה או פעילותה לגורם אחר. ולרבות משא ומתן לצרכי עסקאות מן הסוג האמור. החברה רשאית לבצע פניות ללקוחותיה בדיוור ישיר ובפרסומת, וכן לאפשר לגורמים שלישיים אחרים הנותנים שירותים הקשורים בעסקת המקרקעין לבצע פניה ישירה למשתמשים על מנת לסייע ולהועיל בתהליך העסקה. למשתמשים הזכות להימחק מרשימת הדיוור הישיר או הפרסומת באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לכתובת admin@teaser.ltd או באמצעות חשבון הוואטסאפ שלך למספר 050-5505049

 

זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכתובת דוא"ל: admin@teaser.ltd.

 

שמירת המידע                         

החברה מאחסנת את המידע הנמסר על ידי המשתמש והנאסף על ידה, באמצעות שרתים המספקים רמת אבטחת מידע נאותה והמחויבים לעמוד בסטנדרט רגולטורי להגנה על המידע כאמור. החברה מתחייבת לנקוט באמצעים הסבירים לאבטחת המידע על אודות המשתמשים באפליקציה, על מנת להפחית את הסיכון בדליפה או חדירה ללא הרשאה למידע, ומתחייבת לפעול במיידי בכל אירוע בו נחשדת דליפה או חדירה לא מורשית למידע. מידע על אודות המשתמש יישמר כל עוד חשבונו פעיל, ולפי הצורך על מנת לספק שירותים או למלא אחר מחויבויות שעל פי דין או הסכם. למשתמש קיימת האפשרות לבקש לתקן את המידע או לשנותו, ביצירת קשר בכתובת דוא״ל: admin@teaser.ltd, ואנו ננסה למלא את הבקשה.

 

פרטיות של קטינים

טיזר מחויבת להגן על צרכי הפרטיות של ילדים ואנו ממליצים להורים ולאפוטרופוסים לקחת תפקיד פעיל בפעילויות ובאינטרסים של ילדיהם באינטרנט. אין אנו אוספים ביודעין מידע אישי מילדים מתחת לגיל 18 ללא הסכמה של הורה או אפוטרופוס לשימוש בשירותים.

 

יצירת קשר

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למדיניות פרטיות זו או בנוגע לכל נושא אחר בעניין השירותים, אנא צור עמנו קשר בכתובת דוא״ל: admin@teaser.ltd

עדכון אחרון: 14 במרץ, 2024.

bottom of page